Održana konferencija za novinare o Regionalnom forumu „Poboljšanje statusa ranjivih skupina – dobre prakse prikupljanja podataka” – Pakrac, 23. prosinac 2016. godine

Dana 23. prosinca 2016. godine, u prostorijama Srpskog demokratskog foruma Pakrac, održana je konferencija za novinare u svrhu predstavljanja rezultata i preporuke iz finalne analize Praćenja provedbe mjera anti-diskriminacijskog prava usmjerenih na poboljšanje statusa ranjivih skupina na lokalnoj razini: 8 studija koji su 5. prosinca predstavljeni na Regionalnom forumu u Osijeku na temu: „Poboljšanje statusa ranjivih skupina – dobre prakse prikupljanja podataka”. Press-konferenciji se odazvao “Pakrački list” koji će u svom slijedećem broju objaviti članak o održanoj konferenciji.

Press-conference on Regional Forum “Status improvement of the vulnerable groups – good practices in data gathering” – Pakrac, December 23rd 2016.

On the 23rd of December, Serbian Democratic Forunm Pakrac has held the press-conference on the findings and recommendations of Final Analysis Monitoring the impementation of anti-discriminatory measures directed toward status improvement of vulnerable groups at local level: 8 studies, previously presented at the Regional Forum named “Status improvement of the vulnerable groups – good practices in data gathering” –in Osijek on December 5th 2016. The press –conference was covered by the local newspaper “Pakrački list” which will publish an article in its next edition.

Održan Regionalni forum „Poboljšanje statusa ranjivih skupina – dobre prakse prikupljanja podataka” Osijek, 5. Prosinac 2016. godine

U sklopu projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ kojeg provode Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek u partnerstvu s Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, Srpskim demokratski forumom, Haškom akademijom za lokalnu upravu i PAX-om dana 5. prosinca 2016. godine održan je Regionalni forum u Osijeku na temu: „Poboljšanje statusa ranjivih skupina – dobre prakse prikupljanja podataka” gdje su predstavljeni nalazi i preporuke iz finalne analize Praćenja provedbe mjera anti-diskriminacijskog prava usmjerenih na poboljšanje statusa ranjivih skupina na lokalnoj razini: 8 studija.

Regional Forum “Status improvement of the vulnerable group’s – good practices in data gathering” – Osijek, December 5th 2016.

Within project “Civil Society for Accountable Governance“ implemented by Centre for Peace, Nonviolence and Human Rights-Osijek, Informative Legal Centre, Serbian Democratic Forum and the Dutch partners – PAX and the Hague Academy for Local Governance, the Regional Forum “Status improvement of the vulnerable groups – good practices in data gathering” – was held in Osijek on December 5th 2016. The Forum has served for presentation of findings and recommendations of Final Analysis Monitoring the implementation of anti-discriminatory measures directed toward status improvement of vulnerable groups at local level: 8 studies.

Osmi sastanak nacionalnih partnera IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”, Slavonski brod, 10. studenog 2016. godine

Dana 10. studenog 2016. u uredu Informativno pravnog centra Slavonski Brod održan je osmi sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“, financiranog sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

The 8th meeting of National partners on the IPA 2011 Project “Civil Society For Accountable Governance”, Slavonski Brod, 10 November 2016

On 10 November 2016, the 8th meeting of national project partners on the IPA 2011 project “Civil Society for Accountable Governance“, financed by the European Union’s assistance funds within the programme IPA 2011 “Strengthening Support to Civil Society Organisations for Improvement of Transparency and Good Governance in Public Administration in Croatia“ was held at the office of the Informative-Legal Centre in Slavonski Brod.

Treći sastanak stručne platforme Grada Pakraca – IPA 2011 – Pakrac, 27. listopad 2016. godine

16. rujna 2016.u uredu Centra za mir – Osijek, Trg A. Šenoe 1, Osijek održan je sedmi sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“, financiranog sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

The 3rd meeting of the Expert team of Pakrac town – IPA 2011 – Pakrac, October 27th, 2016.

Within the "Civil Society for Accountable Governance" Project, the third meeting of the expert team of Pakrac town was held on 27th of October 2016 at the SDF Pakrac premises. The meeteng was attended by representatives of the Association of Women's Club Pakrac, the Serbian national minority Council of the town of Pakrac, SCA "Prosvjeta", the Vice-County prefect of Požega-Slavonia County, and the Deputy Mayor of the town of Pakrac.

Održana četvrta trodnevna radionica o politikama zaštite nacionalnih manjina u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“ (IPA 2012)

U Vojniću je od 19.-21.10. 2016. godine održana vrlo uspješna četvrta trodnevna radionica u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“. Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Europske Unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i Vladinog Ureda za udruge. Ovo je bila posljednja od 4 predviđene radionice na ovom projektu, a njihov cilj je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, vijeća nacionalnih manjina, lokalnih i regionalnih samouprava, te državnih institucija u pogledu aktivnog sudjelovanja u praćenju, analizi, izvještavanju i zagovaranju primjene nacionalnih i međunarodnih standarda ljudskih/manjinskih prava.

Sedmi sastanak nacionalnih partnera IPA 2011 “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”, Osijek, 16. rujna 2016.

16. rujna 2016.u uredu Centra za mir – Osijek, Trg A. Šenoe 1, Osijek održan je sedmi sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“, financiranog sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

The 7th Meeting of the IPA 2011 “Civil Society For Accountable Governance“ National Partners, Osijek, 16 September 2016

On 16 September 2016, at the Centre for Peace, Nonviolence and Human Rights-Osijek office, Trg Augusta Šenoe 1, Osijek, the seventh meeting of the national partners on the IPA 2011 project “Civil Society for Accountable Governance“ was held. The project is being financed by the European Union’s assistance funds from the IPA 2011 programme “Strengthening Support to Civil Society Organisations for Increase of Transparency and Good Governance in Public Administration in Croatia“.

Održana treća dvodnevna radionica o politikama zaštite nacionalnih manjina u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“ (IPA 2012)

U Muljavi, kod Vojnića je 14. i 15.07.2016. godine održana treća dvodnevna radionica u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“. Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Europske Unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i Vladinog Ureda za udruge. Ovo je bila treća od 4 predviđene radionice na ovom projektu, a njihov cilj je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, vijeća nacionalnih manjina, lokalnih i regionalnih samouprava, te državnih institucija u pogledu aktivnog sudjelovanja u praćenju, analizi, izvještavanju i zagovaranju primjene nacionalnih i međunarodnih standarda ljudskih/manjinskih prava.

Motivacijski sastanak s Vijećem srpske nacionalne manjine Grada Pakraca – 8. Lipanj 2016. godine (IPA 2011)

Dana 8. lipnja 2016. godine održan je motivacijski sastanak s predstavnikom Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Pakraca vezano uz popunjavanje anketa, te obavezu izrade monitoring izvještaja nakon završetka procesa neovisnog monitoringa provedbe članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Istaknuto je da proces neovisnog monitoringa završava s 15.06. te da je prema projektnim aktivnostima predviđena izrada monitoring izvještaja na osnovu popunjenih anketa i upitnika. Na sastanku se raspravljalo o izgledu monitoring izvještaja, odnosnio primjeru koji je dobiven na follow-up treningu. Sastanak je održan u sklopu projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” koji SDF provodi u partnerstvu sa Centrom za mir Osijek kao nosiocem, te partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, nizozemskim PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu.

Motivational meeting with Serb national minority Council Pakrac, June 8th 2016 (IPA 2011)

On the June 8th, 2016, SDF has held an motivational meeting with representative of Serb national minortiy Council Pakrac regarding the filling in of the questionnaries and the obligation to prepare the Monitoring report after completion of independent monitoring releted to the implementation fo the Article 22. of the Constitutional Law on national minorities. The independent monitoring process finishes on 15th of June and project activities foresee preparation of monitoring reports based on filled questionnaries and surveys. At the meeting we have discussed the monitoring report draft prepared at the follow-up training. The Project is being implemented in the partnership with Center for peace, non-violance and human rights Osijek as a Main partner, and Informative Legal Center Slavonski Brod, Dutch partners – PAX and the Hague Academy for Local Governance.

Motivacijski sastanak sa SKD “Prosvjeta” Pakrac-Lipik – 6. lipanj 2016. godine (IPA 2011

Dana 6. lipnja 2016. godine održan je motivacijski sastanak s predstavnicom SKD “Prosvjeta” Pakrac-Lipik gđom. Pleša vezano uz popunjavanje anketa, te obavezu izrade monitoring izvještaja nakon završetka procesa neovisnog monitoringa vezano uz zapošljevanje pripadnika srpske nacionalne manjine u javnim poduzećima. Istaknuto je da proces neovisnog monitoringa završava s 15.06. te da je prema projektnim aktivnostima predviđena izrada monitoring izvještaja na osnovu popunjenih anketa i upitnika. Na sastanku se raspravljalo o izgledu monitoring izvještaja, odnosnio primjeru koji je dobiven na follow-up treningu. Sastanak je održan u sklopu projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” koji SDF provodi u partnerstvu sa Centrom za mir Osijek kao nosiocem, te partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, nizozemskim PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu.

Motivational meeting with SCA “Prosvjeta” Pakrac-Lipik – June 6th, 2016. (IPA 2011)

On the June 6th, 2016, SDF has held an motivational meeting with Mrs. Pleša, representative of SCA “Prosvjeta” Pakrac-Lipik regarding the filling in of the questionnaries and the obligation to prepare the Monitoring report after completion of independent monitoring releted to the employment fo the national minority members at the public companies. The independent monitoring process finishes on 15th of June and project activities foresee preparation of monitoring reports based on filled questionnaries and surveys. At the meeting we have discussed the monitoring report draft prepared at the follow-up training. The Project is being implemented in the partnership with Center for peace, non-violance and human rights Osijek as a Main partner, and Informative Legal Center Slavonski Brod, Dutch partners – PAX and the Hague Academy for Local Governance.

Održana dvodnevna radionica o politikama zaštite nacionalnih manjina u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“ (IPA 2012)

U Muljavi, kod Vojnića je 11. i 12.05.2016. godine održana dvodnevna radionica u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“. Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Europske Unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i Vladinog Ureda za udruge. Ovo je bila druga od 4 predviđene radionice na ovom projektu, a njihov cilj je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, vijeća nacionalnih manjina, lokalnih i regionalnih samouprava, te državnih institucija u pogledu aktivnog sudjelovanja u praćenju, analizi, izvještavanju i zagovaranju primjene nacionalnih i međunarodnih standarda ljudskih/manjinskih prava.

Motivacijski sastanak s dogradonačelnikom Grada Pakraca – 5. svibanj 2016. godine (IPA 2011)

Dana 5. svibnja u sklopu projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ održan je motivacijski sastanak s članom lokalne stručne pratforme dogradonačelnikom Grada Pakraca g. Labus Goranom. Na sastanku su ukratko predstavljene teme obrađene na treningu „Izvještavanje – od prikupljanja podataka do interpretacije i prezentacije izvještaja” koji se održao prošli mjesec u Osijeku. Razgovaralo se I o tekućim problemima na području Pakraca kao što su Rješenja kojima Grad Pakrac nalaže vlasnicima ruševnih objekata da u roku 30 dana uklone objekat ili, ako isto ne učine, rušenje će se izvršitit od strane treće osobe na trošak vlasnika/suvlasnika. Slijedeći mjesec u sklopu najavljene posjete Pučke pravobraniteljice prioritetet rasprave biti stavljen na zaustavljanje ovog očigledno diskriminirajućeg procesa.

Motivational meeting with the Deputy Mayor of Pakraca town – 5th of May 2016 (IPA 2011)

On the 5th of May 2016, within the „Civil society for accountable governance“ SDF has held a motivational meeting with the member of expert team – Mr. Goran Labus, Deputy Mayor of Pakrac. At the meeting, we have briefed Mr. Labus on the traning “Reporting – from data collection to interpretation and presentation of the report” held last month in Osijek. In addition, we have discussed current problem faced by national minorty members in Pakrac, that is Decisions issued by Pakrac town to the owners of ruined housing objects ordering them to remove ruined object from the site within 30 days or, if not, removing will be done by third person at the owner’s expense. Next month, in the frame of announced visit of Obdusman, priority of the discusion will be placed on prevention of this obvious discriminating process.

Motivacijski sastanak s Županijskim vijećem srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije – 19. travnja 2016. godine (IPA 2011)

Dana 19. travnja 2016. godine održan je motivacijski sastanak s gosp. Miroslav Grozdanićem predstavnikom Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije kao podrška neovisnom monitoringu u praćenju provedbe članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina pri zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave I pravosudnim tijelima. Na sastanku se razgovaralo o predstojećem follow-up treningu “Izvještavanje – od prikupljanja podataka do interpretacije” koji će se održati od 27.-29. travnja u sklopu projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” koji SDF provodi u partnerstvu sa Centrom za mir Osijek kao nosiocem, te partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, nizozemskim PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu.

Motivational meeting with County Serb National Minority Council of Pozega-slavonia County – April 19th, 2016 (IPA 2011)

On the April 19, 2016, SDF has held an motivational meeting with Mr. Miroslav Grozdanić representative of County Serb National Minority Cauncil of Pozega-Slavonia County as a support to the independent monitoring in the implementation of the Article 22. of the Constitutional Law on national minorities. At the meeting, SDF has announced forthcoming follow-up traning “Reporting – from data collection to interpretation and presentation of the report” that will be held in Osijek from 27th till 29th of April in the frame of “Civil society for accountable governance” Project. The Project is being implemented in the partnership with Center for peace, non-violance and human rights Osijek as a Main partner, and Informative Legal Center Slavonski Brod, Dutch partners – PAX and the Hague Academy for Local Governance.

Motivacijski sastanak s SKD “Prosvjetom” Pakrac – Lipik; 18. travanj 2016. godine (IPA 2011)

Dana 18. travnja 2016. godine održan je motivacijski sastanak s predstavnicom SKD “Prosvjeta” Pakrac – Lipik kao podrška neovisnom monitoringu u praćenju zapošljavanja pripadnika srpske nacionalne manjine u javnim poduzećima. Na sastanku se razgovaralo o predstojećem follow-up treningu “Izvještavanje – od prikupljanja podataka do interpretacije” koji će se održati od 27.-29. travnja u sklopu projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” koji SDF provodi u partnerstvu sa Centrom za mir Osijek kao nosiocem, te partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, nizozemskim PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu.

Motivational meeting with SCA “Prosvjeta” Pakrac-Lipik; April 18th, 2016 (IPA 2011)

On the April 18, 2016, SDF has held an motivational meeting with the representative of SCA “Prosvjeta” Pakrac-Lipik as a support to the independent monitoring in the process of employment of national minority members at the public companies. At the meeting, SDF has announced forthcoming follow-up traning “Reporting – from data collection to interpretation and presentation of the report” that will be held in Osijek from 27th till 29th of April in the frame of “Civil society for accountable governance” Project. The Project is being implemented in the partnership with Center for peace, non-violance and human rights Osijek as a Main partner, and Informative Legal Center Slavonski Brod, Dutch partners – PAX and the Hague Academy for Local Governance.

Motivacijski sastanak s Vijećem srpske nacionalne manjine Grada Pakraca – 13. travnja 2016. godine (IPA 2011)

Dana 13. travnja 2016. godine održan je motivacijski sastanak s predstavnikom Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Pakraca kao podrška neovisnom monitoringu u praćenju provedbe članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina pri zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave I pravosudnim tijelima. Na sastanku se razgovaralo o predstojećem follow-up treningu “Izvještavanje – od prikupljanja podataka do interpretacije” koji će se održati od 27.-29. travnja u sklopu projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” koji SDF provodi u partnerstvu sa Centrom za mir Osijek kao nosiocem, te partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, nizozemskim PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu.

Motivational meeting with Serb National Minority Council of Pakrac – April 13th, 2016 (IPA 2011)

On the April 13, 2016, SDF has held an motivational meeting the representative of Serb National Minority Cauncil Pakrac as a support to the independent monitoring in the implementation of the Article 22. of the Constitutional Law on national minorities. At the meeting, SDF has announced forthcoming follow-up traning “Reporting – from data collection to interpretation and presentation of the report” that will be held in Osijek from 27th till 29th of April in the frame of “Civil society for accountable governance” Project. The Project is being implemented in the partnership with Center for peace, non-violance and human rights Osijek as a Main partner, and Informative Legal Center Slavonski Brod, Dutch partners – PAX and the Hague Academy for Local Governance.

Motivacijski sastanak s Udrugom slijepih Pakrac – Lipik 12. travnja 2016. godine (IPA 2011)

Dana 12. travnja 2016. godine održan je motivacijski sastanak s predstavnicom Udruge slijepih Pakrac-Lipik kao podrška neovisnom monitoringu u praćenju stereotipa vezanih uz osobe s invaliditetom. Na sastanku se razgovaralo o predstojećem follow-up treningu “Izvještavanje – od prikupljanja podataka do interpretacije” koji će se održati od 27.-29. travnja u sklopu projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” koji SDF provodi u partnerstvu sa Centrom za mir Osijek kao nosiocem, te partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, nizozemskim PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu.

Motivational meeting with the Association of the blind persons Pakrac-Lipik; April 12th, 2016 (IPA 2011)

On the April 12, 2016, SDF has held a motivational meeting with the representative of Association of the Blind persons, as a support to the independent monitoring of stereotypes related to the persons with disabilities. At the meeting, SDF has announced forthcoming follow-up traning “Reporting – from data collection to interpretation and presentation of the report” that will be held in Osijek from 27th till 29th of April in the frame of “Civil society for accountable governance” Project. The Project is being implemented in the partnership with Center for peace, non-violance and human rights Osijek as a Main partner, and Informative Legal Center Slavonski Brod, Dutch partners – PAX and the Hague Academy for Local Governance.

Motivacijski sastanak s Klubom žena Pakrac – 11. travnja 2016. godine (IPA 2011)

Dana 11. travnja 2016. godine održan je motivacijski sastanak s predsjednicom udruge Klub žena Pakrac gđom. Kovač kao podrška neovisnom monitoringu u praćenju procesa stambenog zbinjavanja žrtava obiteljskog nasilja. Na sastanku se razgovaralo o predstojećem follow-up treningu “Izvještavanje – od prikupljanja podataka do interpretacije” koji će se održati od 27.-29. travnja u sklopu projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” koji SDF provodi u partnerstvu sa Centrom za mir Osijek kao nosiocem, te partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, nizozemskim PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu.

Motivational meeting with Women’s club Pakrac – April 11th, 2016 (IPA 2011)

On the April 11, 2016, SDF has held an motivational meeting with the president of Women’s club Pakrac Association Mrs. Kovač, as a support to the independent monitoring in the provision of housing care to the victims of family violance. At the meeting, SDF has announced forthcoming follow-up traning “Reporting – from data collection to interpretation and presentation of the report” that will be held in Osijek from 27th till 29th of April in the frame of “Civil society for accountable governance” Project. The Project is being implemented in the partnership with Center for peace, non-violance and human rights Osijek as a Main partner, and Informative Legal Center Slavonski Brod, Dutch partners – PAX and the Hague Academy for Local Governance.

Motivacijski sastanak s Županijskim vijećem srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije – 4. travanja 2016. godine

U okviru Projekta "Civilno društvo za odgovorno upravljanje" koji Srpski demokratski forum Pakrac provodi u partnerstvu sa Centrom za mir Osijek kao nosiocem, te partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, nizozemskim PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu održan je motivacijski sastanak s predstavnikom Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine gosp. Grozdanićem koji prate zapošljavanje manjina u tijelima lokalne samouprave i javnim institucijama.

Motivational meeting with County Council of Serb national minority of Požega-slavonia County – April 4th, 2016.

The motivational meeting was held in the frame of the "Civil society for accountable governance " Project which is being implemented by Serbian democratic forum in the partnership with partnership with Center for peace, non-violance and human rights Osijek as a Main partner, and Informative Legal Center Slavonski Brod, Dutch partners – PAX and the Hague Academy for Local Governance .

Održana jednodnevna radionica o politikama zaštite nacionalnih manjina u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“ (IPA 2012)

U Dvoru je 31.03.2016. godine održana jednodnevna radionica u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“. Ovo je prva od 4 predviđene radionice na ovom projektu, a njihov cilj je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, vijeća nacionalnih manjina, lokalnih i regionalnih samouprava, te državnih institucija u pogledu aktivnog sudjelovanja u praćenju, analizi, izvještavanju i zagovaranju primjene nacionalnih i međunarodnih standarda ljudskih/manjinskih prava.

Održani prvi motivacijski sastanci sa lokalnim samoupravama i javnim institucijama u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“ (IPA 2012)

Tijekom prosinca 2015. godine i siječnja ove godine održani su prvi motivacijski sastanci sa predstavnicima lokalnih samouprava i javnih institucija u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“. Sastanci su održani u Vojniću, Dvoru, Plaškom i Lipiku. Na sastancima su bili predstavnici: lokalne samouprave grada Pakraca, Centra za socijalnu skrb Vojnić, Karlovačke županije, Općine Dubrava, Centra za socijalnu skrb Ogulin, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Karlovac/Ogulin, Vijeća općine Plaški, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Dvor, te gradonačelnik općine Dvor.

Održani prvi motivacijski sastanci sa nevladinim organizacijama i vijećima nacionalnih manjina u sklopu projekta „3_županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“ (IPA 2012)

Tijekom siječnja ove godine održani su prvi motivacijski sastanci u sklopu projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“ – u Lipiku 11.01.2016., Vojniću 13.01.2016., Plaškom 17.01.2016. i Dvoru 19.01. 2016. godine.

5. sastanak partnera - "Civilno društvo za odgovorno upravljanje"

13. siječnja 2016. godine u prostoru Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Trg Augusta Šenoe 1, Osijek održan je peti sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 "Civilno društvo za odgovorno upravljanje".

5th National Partner meeting - "Civil society for accountable governance"

At the premises of Center for Peace, Non-violance and human rights, Osijek, Trg Augusta Šenoe 1, the 5th National Partner meeting on IPA 2011 "Civil society for accountable governance" was held on January 13, 2016. The Project Partners Informative Legal center Slavonski Brod (ILC), Serbian Democratic Forum Pakrac (SDF) and Center for Peace, Non-violance and human rights Osijek as a host attended the meeting.

Motivacijski sastanak s OCD-eima u Pakracu

Dana 29. prosinca 2015. godine, održan je motivacijski sastanak u okviru Projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” koji Srpski demokratski forum Pakrac provodi u partnerstvu sa Centrom za mir Osijek kao nosiocem, te partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, nizozemskim PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu.

Motivational meeting with CSOs in Pakrac

Motivational meeting was held on the December 29th, 2015 as a part of the "Civil society for accountable governance" Project which is being implemented in the partnership with Center for peace, non-violance and human rights Osijek as a Main partner, and Informative Legal Center Slavonski Brod, Dutch partners – PAX and the Hague Academy for Local Governance.

Formiran nadzorni odbor projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“ (IPA 2012)

U Karlovcu je dana 24.11.2015. godine formiran nadzorni odbor projekta „3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina“ (IPA 2012). Za članove nadzornog odbora izabrani su: Siniša Ljubojević (Karlovačka županija), Bogdan Rkman (Sisačko-moslavačka županija), Miroslav Grozdanić (Požeško-slavonska županija), Mićo Zatezalo (Vijeće srpske nacionalne manjine Karlovačke županije), Dušan Polimac (Vijeće srpske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije), Goran Labus (Vijeće srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije), Veljko Džakula (Srpski demokratski forum), Lazar Vojčić (Srpski demokratski forum).

Potpisan ugovor za provođenje projekta IPA 2012 - 3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina

U Zagrebu je 27.10.2015. potpisan ugovor za provođenje projekta IPA 2012 - 3 županije za razvoj civilnog društva i institucija nacionalnih manjina, između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije sa jedne strane, i SDF-a kao koordinatora projekta s druge strane. Korisnice ovog projekta su županije Požeško-Slavonska, Sisačko-Moslovačka i Karlovačka županija. Ukupna vrijednost projekta je 161.693,75 eura, s tim da je 92,34% financijskih sredstava osigurano iz fondova EU, dok je preostalih 6,84% sredstava osigurano iz proračuna jedinica regionalne samouprave. Cilj ovog projekta koji će trajati 18 mjeseci jest jačanje uloge civilnog društva i pripadnika nacionalnih manjina, te njihovo uključivanje i edukacija u nadzoru i zastupanju provođenja politike zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina kao preduvjeta za opći socio - ekonomski razvoj Republike Hrvatske. Potpisivanju ogovora su prisustvovali Predsjednik upravnog odbora SDF-a, Veljko Džakula, koji je ujedno i voditelj projekta, Izvršni predsjednik SDF-a Marijan Janošević, te Dalibor Puhar, voditelj projekta SAFU-a.

4. sastanak partnera - “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”

29. rujna 2015. u prostoru pakračkog ureda SDF-a, Osječka 2, Pakrac, održan je četvrti sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“, financiranog sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

4th National Partner meeting - "Civil society for accountable governance"

At the premises of Pakrac's SDF Office, Osječka 2, the 4th National Partner meeting on the IPA 2011 "Civil society for accountable governance" Project was held on the September 29, 2015. The Project is funded by the European Union through the IPA 2011 Programme "Reinforcing Support of CSOs` in Enhancing Transparency and Good Governance in Croatian Public Administration".

THIRD NATIONAL PROJECT PARTNERS MEETING, IPA 2011 "CIVIL SOCIETY FOR ACCOUNTABLE GOVERNANCE", SLAVONSKI BROD, 23rd of JULY 2015.

On July 23, 2015. in the premises of an Informative Legal Center from Slavonski Brod, Slavonski Brod 63 Ante Starčević, was hold the third national project partners meeting of the project IPA 2011 "Civil Society for Accountable Governance", financed by the European Union assistance funds from IPA 2011 "strengthening support to civil society organizations to increase transparency and sound management of public administration in Croatia."

Uništena tabla SDF-a

U noći 02. na 03. Jula nasilno je uklonjena trojezična tabla SDF-a (na latinici, ćirilici i engleskom jeziku) na adresi Centralnog ureda u Zagrebu, Draškovićeva 25...

Training "MONITORING OF POLICIES RELATED TO GOOD GOVERNANCE AND ANTI-DISCRIMINATION" held in Zagreb, 25-29 of May 2015.

Organized by the Centre for Peace, Non-Violence and Human Rights, Osijek, in partnership with Informative Legal Centre from Slavonski Brod, the Serb Democratic Forum, and Dutch partners PAX-om and the Hague Academy for local governance in Zagreb organized the five-day educational training, titled "Monitoring of policies related to good governance and anti-discrimination", which is an integral part of two-year project "Civil Society for Accountable Governance", funded by the European Union – under the IPA 2011 Programme "Reinforcing Support of CSOs in Enhancing Transparency and Good Governance in Croatian Public Administration".

SECOND NATIONAL PROJECT PARTNERS MEETING, IPA 2011 "CIVIL SOCIETY FOR ACCOUNTABLE GOVERNANCE", CENTER FOR PEACE, NON-VIOLECE AND HUMAN RIGHTS, OSIJEK, 23. MARCH 2015.

On 23rd of March 2015 coordinator Center for Peace, Non-Violence and Human Rights, Osijek organized, in its premises, the second national project partners meeting IPA 2011 "Civil Society for Accountable Governance". The meeting was attended by partners from the Informative Legal Center, Slavonski Brod, the Serbian Democratic Forum from Pakrac and hosts the Center for Peace, Non-Violence and Human Rights, Osijek.

FIRST NATIONAL PROJECT PARTNERS MEETING IPA 2011 "CIVIL SOCIETY FOR ACCOUNTABLE GOVERNANCE" – 28th of JANUARY 2015., OSIJEK

On 28th of January 2015 coordinator Center for Peace, Non-Violence and Human Rights, Osijek organized, in its premises, the first national project partners meeting IPA 2011 "Civil Society for Accountable Governance". The meeting was attended by partners from the Informative Legal Center, Slavonski Brod, the Serbian Democratic Forum from Pakrac and hosts the Center for Peace, Non-Violence and Human Rights, Osijek. The key discussion was the implementation of the project, activities, and partner commitments.

Promjena kaznenog zakona

SRPSKI demokratski forum, Lezbijska grupa Kontra, LGBT udruga Rišpet i Udruga žena Romkinja Bolja budućnost predstavili su danas amandman kojim traže vraćanje u Kazneni zakon odredbe o sankcioniranju nasilničkog ponašanja, tražeći od Vlade da uvrsti tu odredbu u izmjene zakona koje bi se uskoro trebao naći u drugom saborskom čitanju...

Etnička diskriminaciji u zapošljavanju

20 godina SDF-aPrema istraživanju Srpskog demokratskog foruma koje je predstavljeno javnosti na Okruglom stolu u Zagrebu udio pripadnika srpske manjine u javnom sektoru mnogo je manji nego što je udio ove manjine u ukupnom stanovništvu. Na tim područjima jedina radna mjesta uglavnom i jesu u javnom sektoru, što pripadnike srpske manjine stavlja u posebno tešku poziciju

Koordinacijski sastanak pružatelja BPP

20 godina SDF-aOdržan treći koordinacijski sastanak udruga i ovlaštenih pružatelja besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj...

20 godina SDF-a

20 godina SDF-aSDF je osnovan 8. decembra.1991. kao koalicija prominentnih Srba i Hrvata čiji je zajednički cilj bio spriječiti rat i naći politička rješenja u srpsko-hrvatskom konfliktu. Danas je SDF jedna od najstarijih, najvećih i najznačajnijih nevladinih organizacija u Hrvatskoj i regiji