Pružanje savjetodavne pravne pomoći starim i socijalno isključenim građanima

 

U skladu s prepoznatim potrebama u lokalnim zajednicama, prvenstveno želimo: a) pružati savjetodavnu pravnu pomoć za starije kategorije stanovništva u svrhu sprečavanja zloporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju i drugih oblika diskriminacije, b) povećati informiranost starijeg i marginaliziranog stanovništva u ruralnim zajednicama u svrhu upoznavanja s pravnim mogućnostima koji proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi, Obiteljskog zakona, Zakona o obveznim odnosima, Zakon o vlasništvu i dr.; c) Povezati starije osobe sa institucijama u svrhu rješavanja njihovih potreba (institucionalnih, zdravstvenih, osobnih) i dužeg ostanka u njihovim domovima. Na ciljanom području želimo unaprijediti pristup socijalnim uslugama za stare i nemoćne osobe, ojačati svijest socijalno ugroženih članova zajednice o njihovim socijalnim pravima, smanjiti razliku u dostupnosti uslugama između seoskih i gradskih područja, organizirati sveobuhvatnu informativnu i pravnu pomoć, pomoć u prijevozu do institucija za naše korisnike, uspostaviti među-sektorska partnerstva s ciljem jačanja izvan institucionalne pomoći. Realizacija egzistencijalnih prava korisnika projekta (statusna prava, penzija, imovinska, socijalno i zdravstveno itd.) značajno poboljšava njihov pravni status i  doprinosi boljem socio-ekonomskom statusu.

Pružanjem socijalnih usluga kroz informativnu, savjetodavnu  pravnu pomoć korisnicima, članovi ciljanih grupa koji pripadaju kategoriji osjetljivih društvenih skupina, osim toga što dobivaju priliku da realiziraju svoja građanska i ljudska prava, također dobivaju poruku da su važni za svoje okruženje. Unaprjeđenjem međusektorske suradnje stvaraju se šanse za komunikaciju i kooperaciju između javnog i civilnog sektora.
Korisnici projekta su socijalno ugrožene grupe građana koji pripadaju starijim kategorijama stanovništva (muškarci i žene) većinom  socijalno isključene skupine (povratnici, manjine, socijalno ugroženi, žene, useljenici  i drugi marginalizirani građani). Projektom je predviđeno najmanje 700 direktnih i 400 indirektnih korisnika koji su informirani o specifičnim pravima, a za minimalno 600 korisnika osigurati primarnu pravnu pomoć, kao što su prava vezana za sistem socijalne skrbi, mirovinsko, zdravstveno osiguranje i razni oblici statusnih prava. Kroz servis za prijevoz starih osoba, tri ureda SDF-a, info kampanje i  direktnim kontaktom sa korisnicima u njihovoj kući minimalno povezano 180 korisnika sa institucijama jedan ili više puta. Kriteriji za odabir korisnika: Građani u opasnosti, isključeni i diskriminirani, socijalno ugroženi u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i bez pravne pomoći u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, koji žive na ruralnim i udaljenim dijelovima ciljanih općina/gradova.

Projekt financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih