Besplatna pravna pomoć

 

Pružanje primarne pravne pomoći korisnicima:
Korisnicima ćemo pružiti sveobuhvatnu pravnu uslugu, razviti održive pravne mehanizme zaštite za ranjive grupe s posebnim naglaskom na manjine, povratnike,žene žrtve nasilja, LGBT osobe, i druge marginalizirane grupe građana. Te aktivnosti će biti provedene kroz pružanje direktne pravne pomoći korisnicima usluga iz oblasti stambenog zbrinjavanja, obnove, statusnih prava, konvalidacije, mirovinskih, radnih i socijalnih prava, itd) kroz promociju i zaštitu ljudskih/ manjinskih prava, kao i analizom kršenja navedenih prava kroz 3 ureda sa 1 pravnim savjetnikom i 2 terenska suradnika. Pružanje pravne pomoći biti će provedeno od strane SDF-a kroz strukturu pravnih ureda u Pakracu/Lipiku, Vojniću i Zagrebu. Pravni savjetnik će pružati pravnu pomoć u navedenim uredima korisnicima kojima je potrebna pomoć u ostvarivanju njihovih egzistencijalnih prava i zaštiti ljudskih i manjinskih prava, dok će terenski suradnici prikupljati informacije sa terena o problemima i potrebama korisnika i povezivati ih sa pravnim savjetnikom. Pravni savjetnik će u navedenim uredima boraviti po unaprijed dogovorenom rasporedu i pružati primarnu pravnu pomoć, kroz:

  • opće pravnih informacije – ( kao što su   opće glavne instrukcije o pravnom sistemu za posebno područje  i načini i procedure za ostvarivanje određenog prava.)
  • pravni savjet – sveobuhvatna instrukcija o načinima i mogućnostima rješavanja određenog pravnog problema.
  • pravna pomoć u sastavljanju podnesaka pred javnim administrativnim tijelima i pravnim entitetima koji imaju javne ovlasti – asistencija u izradi podnesaka koji iniciraju postupak ili podnesak dostavljen u određenoj fazi postupka za koji nije izdano odobrenje (asistencija u izradi različitih pisama, zahtjeva, požurnica, žalbi i podnesaka). Podnesci uključuju zahtjeve, tužbe na rješenja, žalbe na rješenja, pismene prijedloge za ponovno otvaranje administrativnih postupaka, žalbe Upravnom sudu. Žalbe međunarodnom sudu.

Primarna pravna pomoć (asistencija i savjetovanje) odnosit će se na ugrožena egzistencijalna prava u područjima

  • Ostvarivanje statusnih prava (osobni dokumenti,privremeni i stalni boravak, državljanstvo), pružati pomoć pri ostvarivanju prava (prikupljanje dokumenata), sačinjavanja podnesaka i žalbi, intervencije prema nadležnim tijelima, praćenje,  analiza i izvještavanje o zaprekama pri dobivanju privremenog boravka, stalnog boravka i primitka u hrvatsko državljanstvo. Rješavanje statusnih pitanja povratnika u RH bez hrvatskog državljanstva će se povećati i iz razloga ostvarivanja istih na stambeno zbrinjavanje,
  • Korisnicima prava na stambeno zbrinjavanje i prioritetno stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskih prava: kontinuirano će se provoditi kroz pravnu pomoć u navedenim uredima te pratiti, analizirati i izvještavati o  zaprekama pri ostvarivanju prava na  stambeno zbrinjavanje na ovom području, izvještavati o problemima i napretku o stambenom zbrinjavanju bivših nositelja stanarskih prava. Iz tog razloga korisnicima prava na obnovu i stambeno zbrinjavanje će se pružati: kontinuirana  pravna pomoć u uredima ( pisanje raznih vrsta podnesaka, požurnica žalbi) praćenje žalbenog postupka i upravnog spora, analiza  uzroka dugotrajnosti ovih postupaka,  suradnja s uredom Pučkog pravobranitelja,  i izvještavanje javnosti o problemu.
  • Socijalna prava, radna prava,  mirovinska prava, prava potrošača,konvalidacija i zdravstvena zaštita su prava za koja će navedeni uredi pružati kontinuiranu primarnu pravnu zaštitu kroz: opću informaciju, pravni savjet, sačinjavanjem pisanih podneska prema tijelima koja o pravima odlučuju ( molbe. žalbe, požurnice).
  • Obiteljsko pravna tematika, pomoć žrtvama nasilja, položaj žena u društvu, pomoć LGBT osobama u ostvarivanju njihovih prava
  • Upućivanje na pravu adresu, u slučaju da predmet izlazi iz okvira primarne pravne pomoći. Suradnja sa Hrvatskom odvjetničkom komorom,Centrima Socijalne Skrbi,  Državnom Upravom, Centrima za psihosocijalnu pomoć, Vjerskim institucijama, Policijskim upravama, ( ukratko svima institucijam na koje će nas pojedini predmet  svojim sadržajem uputiti) 

Očekujemo da ćemo tokom projekta kroz 3 pravna ureda pružiti pravnu pomoć za najmanje 400 korisnika i osigurati pomoć iz socijalnih i radnih prava za najmanje 20 korisnika.
Analiza kršenja pojedinih prava, Na osnovu prikupljenih podataka (kroz 3 pravna ureda i aktivnosti terenskih suradnika na terenu) o problemima u području ostvarivanja statusnih, socijalnih prava, prava na obnovu,  prava na stambeno zbrinjavanje i radnim pravima napraviti će se analiza i preporuka za rješavanje istih,a na  osnovu manjkavosti postojećih zakonskih i pod zakonskih regulativa. Pravni savjetnici će prikupiti podatke za analize iz gore navedenih oblasti kroz:  pružanje pravne pomoći, iz kontakata i intervencija prema tijelima koja odlučuju o pravima naših korisnika i u kontaktima s Uredom pučkog pravobranitelja.  Analizirati će ih na način, da utvrde kršenja prava korisnika, sačiniti analizu i predložiti potrebne aktivnosti za rješenje problema. Analiza s prepoznatim kršenja prava korisnika i predloženim rješenjima za njihovo smanjenje će biti predstavljena na koordinacijskim sastancima registriranih OCD-a pružatelja primarne pravne pomoći, koji će raspravljati o analizi, problemima i predloženim rješenjima odnosno o načinu rješavanja problema. Cilj nam je da se na koordinacijskim sastancima konsenzusom prihvati predstavljena analiza problema i predloženih rješenja ukoliko se to smatra dobrim rješenjem ili će u toku rasprave predložiti posve druga rješenja. Usvojena rješenja biti će predstavljena na lokalno i regionalnom nivou te nadležnim institucijama od kojih ćemo tražiti postupanje po uočenim kršenjima shodno zakonskim propisima.  Da bi se smanjilo kršenje prava ciljanih skupina potrebno je:  sustavno praćenje, analiza, izvještavanje o kršenja istih, i predlaganje mjera za smanjenje kršenja navedenih prava kontinuirano od strane četiri ureda.
Održavanje kontakata sa lokalnim i regionalnim vlastima i institucijama, Da zaključci s koordinacijskih sastanaka i analize koje izrade pravni savjetnici  ne bi bili sami sebi svrha menadžment SDF, a posebno pravni savjetnik će uspostaviti  kontakte sa lokalnim i regionalnim vlastima i nadležnim institucijama. Pravni savjetnik će radi efikasnijeg rješavanja problema manjinskog stanovništva uspostaviti suradnju s: regionalnim uredima PPDS, policijskim upravama / postajama, županijskim uredima za obnovu, socijalnim vijećima, centrima za socijalnu skrb, uredima za mirovinsku i zdravstvenu zaštitu u usmenoj (telefonskoj)  komunikaciji, pisanoj korespondenciji i kroz periodične sastanke s ciljem rješavanja  postojećih problema korisnika. Ovim kontaktima želimo uspješnije zagovarati   pojedina rješenja  koja će poboljšati   primjenu zakonske legislative prema našim korisnicima i  povezati korisnike sa nadležnim institucijama i vlastima u svrhu rješavanja pojedinih problema i potreba građana, manjina i marginaliziranih grupa. Ova aktivnost je vrlo važna jer je direktno  vezana za rješavanje problema ciljane grupe, njihovo povezivanje sa institucijama i vlastima što dovodi do uspješnije integraciju u zajednicu. Na ovaj način dolazi do unaprjeđenja međusektorske suradnje između lokalnih vlasti, državnih institucija, OCD-a, Manjina u svrhu poboljšanja kvalitete života unutar njihove zajednice.
Organizacija i provođenje  koordinacijskih sastanaka, biti će provedeno od strane najmanje 6 registriranih pružatelja pravnih usluga. Cilj ovakvih sastanaka da se rasprave problemi i potrebe korisnika, problemi zakonodavstva i usvoje zaključci odnosno preporuke prema nadležnim institucijama za dosljedno provođenje prava po uočenom problemu. Ovaj vid sastanaka i zajedničkih seminara sa srodnim organizacijama već se profilirao kroz program Triple A, na kojim mi surađujemo s organizacijama iz Hrvatske , Velike Britanije, Irske, Rumunjske, Turske i zemalja regije.
Promotivne aktivnosti na projektu; Ovaj dio projekta uključuje sve aktivnosti koje će utjecati na javno mijene i mijenjati percepciju javnosti u odnosu na položaj manjina, povratnika i socijalno osjetljivih skupina i težiti ka poboljšanju istih u zajednici.  Promotivne aktivnosti će se odvijati kroz medije, Web  portale, naš mjesečni magazin „Identitet“ (www.identitet.info) i ažuriranje Web stranice SDF-a podacima sa projekta.

Projekt je financiran od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske